TEISINĖ INFORMACIJA » Vidaus tvarkos taisyklės

                                                                                               PATVIRTINTA

                                                                                                Vš.Į Šalčininkų PSPC

                                                                                                Direktorės 2016-01-18

                                                                                                įsakymu Nr. V-16

 

 

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS

ŠALČININKŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO

 

VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS

 

               

I.   Bendrosios nuostatos

 

1. Viešosios įstaigos Šalčininkų pirminės sveikatos priežiūros centro (toliau PSPC) vidaus tvarkos taisyklės reglamentuoja pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo tvarką PSPC, pacientų, jų atstovų bei lankytojų teises, pareigas ir elgesį, PSPC darbuotojų santykius su pasientais.

2. PSPC savo veiklą vykdo vadovaudamasis Šalčininkų rajono savivaldybės Tarybos patvirtintais įstatais, sveikatos sistemos, sveikatos draudimo, sveikatos priežiūros įstaigų įstatymu, Sveikatos apsaugos ministerijos įsakymais, Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos 1999-06-09 išduota įstaigos asmens sveikatos priežiūros Licencija Nr. 364 bei kitais LR galiojančiais teisės aktais.

3. Šiose taisyklėse vartojamos pagrindinės sąvokos.

3.1. Pacientas – asmuo, kuris naudojasi PSPC teikiamomis paslaugomis nepaisant to ar jis sveikas, ar ligonis ir gaudamas sveikatos priežiūros paslaugas turi įstatymų nustatytas teises bei pareigas.

3.2. Nepilnametis pacientas – pacientas iki 18 metų, išskyrus asmenis nuo 16 iki 18 metų, kuriuos teismas pripažino visiškai veiksniais (emoncipuotais).

3.3. Paciento astovas – atstovas pagal įstatymą (tėvai, įtėviai, globėjai, rūpintojai) arba atstovas pagal pavedimą (įgaliojimai įforminami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka). Atstovą pagal pavedimą pacientas gali pasirinkti iki 16 metų. Atstovo pagal pavedimą įgaliojimai iforminami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

3.4. Nemokamos paslaugos – paslaugos apmokamos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo, valstybės ar savivaldybės biudžeto Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka ir dėl kurių PSPC yra sudaręs sutartį su Vilniaus teritorine ligonių kasa bei teikiamos tokia tvarka, kokią numato galiojantys teisės aktai.

3.5. Mokamos paslaugos – asmens sveikatos priežiūros paslaugos už kurias susimoka patys pacientai ar už juos gali sumokėti kiti fiziniai ar juridiniai asmenys LR teisės aktų nustatyta tvarka.  

 
II.  Pacientų kreipimosi ir registracijos tvarka

 

4. Pacientas laisvai pasirenka pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigą ar jos padalinį bei gydytoją.

5. Pacientas norintis prisirašyti prie PSPC bei pasirinkęs konkretų šeimos ar vidaus ligų gydytoją, kreipiasi į registratūrą, kur užpildo ir pasirašo Prašymą gydytis pasirinktinoje pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigoje (forma Nr.025-025-1/a).

6. Pacientai atvykę į PSPC kreipiasi į registratūrą ir pateikia asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

7. Pacientai vizitams pas PSPC gydytojus gali registruotis ir iš anksto paskambinę telefonu į registratūrą tel. 8 (380) 51 010, 8 (380) 52 752.

8. Po registracijos pacientai registratūroje gauna vizito pas gydytoją talonėlį, kur nurodyta vizito data, laikas, kabineto numeris, gydytojo pavardė.

9. Registruojantis pas gydytoją telefonu, registratūros darbuotojui pacientas nurodo savo pavardę, vardą, gimimo datą ar asmens kodą. Registratorius nurodo vizito pas gydytoją datą, laiką, kabineto numerį, gydytojo pavardę. Registruojant pacientą yra paprašoma, kad pacientas paliktų kontaktinį telefoną ryšiui su pacientu palaikyti.

10. Pacientai pas gydytoją priimami tik jiems skirtų laiku. Jei pacientas vėluoja – jo priėmimo laikas nėra užtikrinamas.

11. Jei dėl svarbių aplinkybių gydytojas negali aptarnauti paciento talonėlyje nurodytų laiku, tai pacientas priimamas vėliau, nei nurodyta talonėlyje.

12. Jei pacientas negali atvykti pas gydytoją nurodyta data ar laiku, tai pacientas praneša registratūros darbuotojui ir susitaria dėl kito vizito laiko ar atšaukia vizitą pas gydytoją.

13. Gydytojui susirgus, išvykus ir pan., neesant galimybės priimti pacientą, kabineto slaugytoja ar registratūros darbuotojai informuoja pacientą kontaktinių telefonu, siūlo kitą vizito datą.

14. Pacientai prisirašę prie PSPC, bei apdrausti privalomu sveikatos draudimu, turi teisę išsikviesti gydytoją į namus. Iškvietimai į namus priimami registratūros telefonais ar tiesiogiai registratūroje.

15. Apdraustiems privalomuoju sveikatos draudimu asmenims, prisirašiusiems prie PSPC teikiamos nemokamos asmens sveikatos priežiūros paslaugos, kurias reglamentuoja LR įstatymai, LR SAM įsakymai bei kiti medicinos ir teisės aktai.

16. Neapdraustiems privalomuoju sveikatos draudimu arba prie įstaigos neprisirašiusiems asmenims nemokamai teikiama tik būtinoji medicinos pagalba, kitos medicinos paslaugos šiems asmenims yra mokamos. Paslaugų kainos nustato LR SAM teisės aktai.

17. Be išankstinės registracijos priimami pacientai, kuriems teikiama būtinoji medicinos pagalba.

18. Atvykus į PSPC, registratūroje pacientas pateikia asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, o paciento atstovas pateikia atstovaujamo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

19. Teisės aktų nustatyta tvarka galimas ir anoniminis paciento apsilankymas.

 

 

III. PSPC darbo laikas

 

20. PSPC ir ambulatorijų darbo laikas: nuo pirmadienio iki penktadienio imtinai nuo 07.00 val. iki 17.00 val..

21. Šeštadieniais nuo 08.00 val. iki 13.00 val. PSPC dirba du šeimos gydytojai, gydytojas odontologas.

22. Šeimos gydytojo paslaugos užtikrinamos visą parą, ištisus metus. PSPC bei ambulatorijų nedarbo metu šeimos gydytojo paslaugas teikia GMP skyriuje budintis gydytojai, taip pat galima gydytojo konsultacija telefonu – 8 (380) 34 003.

23. Kiekvieno gydytojo darbo laikas nurodomas ant kabineto durų.

24. PCPC greitoji medicinos pagalba skubiais ir neatidėliotinai atvejais kviečiama telefonais:

24.1. Išvisų telefono tinklų – 033.

24.2. Bendru pagalbos telefonu – 112.

 

 

IV. PSPC administracijos, pagalbinių tarnybų darbo laikas

 

25. PSPC administracijos darbo dienos laikas yra nuo 07.00 val iki 16.00 val., pietų pertrauka nuo 12.00 val. iki 12.45 val.. Šeštadienis ir sekmadienis – nedarbo dienos.

26. PSPC buhalterijos darbo dienos laikas yra nuo 07.00 val iki 16.00 val., pietų pertrauka nuo 12.00 val. iki 12.45 val.. Šeštadienis ir sekmadienis – nedarbo dienos.

27. PSPC vyr.slaugytojos darbo dienos laikas yra nuo 07.00 val iki 16.00 val., pietų pertrauka nuo 12.00 val. iki 12.45 val.. Šeštadienis ir sekmadienis – nedarbo dienos.

28. Medicinos personalas, pagalbinės tarnybos darbuotojai dirba pagal sudarytą mėnesinį darbo grafiką. Šeštadienis ir sekmadienis – nedarbo dienos.

 

V.  Nemokamos asmens sveikatos priežiūros paslaugos, bei jų teikimo tvarka

 

29. PSPC vykdo nemokamą pirminę asmens sveikatos priežiūrą, kurią reglamentuoja LR Vyriausybės nutarimai bei LR SAM įsakymai.

30. Būtinoji medicinos pagalba teikiama visiems besikreipiantiems LR gyventojams (LR SAM 2004 m. balandžio 08 d. įsakymas Nr. 208), bei Lietuvoje dirbantiems užsienio piliečiams apdraustiems valstybiniu socialiniu draudimu.

31. Nemokamos pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugos teikiamos asmenims apdraustiems privalomu sveikatos draudimu bei prisirašiusiems prie VšĮ Šalčininkų PSPC.

31.1. Pirminės ambulatorinės šeimos gydytojo vidaus ligų gydytojo, vaikų ligų gydytojo, gydytojo akušerio-ginekologo, gydytojo chirurgo.

31.2. Bendruomenės, bendrosios praktikos slaugytojų paslaugos.

31.3. Akušerės paslaugos.

31.4. Odontologinės priežiūros (pagalbos) paslaugos: gydytojo odontologo bei gydytojo odontologo padėjėjo:

31.4.1. Vaikams ir vyresnėms pacientams besimokantiems dieninėse bendro lavinimo mokyklose.

31.4.2. Besimokantiems profesinių mokyklų dieniniuose skyriuose, bet ne ilgiau nei jiem sukanka 24 metai.

31.4.3. Socialiai remtiniems asmenims, jei jie pateikia gyvenamosios vietos savivaldybės socialinės paramos skyriaus atitinkamą pažymą.

31.5. Psichikos sveikatos priežiūros paslaugos: gydytojo psichiatro, gydytojo vaikų ir paauglių psichiatro, gydytojo priklausomybės ligų psichiatro, psichikos sveikatos slaugytojo.

31.6. Profilaktiniai gyventojų sveikatos tikrinimai.

31.7. Vaikų ir suaugusių privalomi skiepai.

31.8. Pacientų slauga namuose.

31.9. Laboratoriniai tyrimai šeimos gydytojo medicininės normos ribose. Apie nemokamų tyrimų poreikį sprendžia gydantis gydytojas. Jei paciento pageidavimu tyrimas būtų kartotas, taptų mokamas.

31.10. Pacientų laikinojo nedarbingumo ekspertizė.

31.11. Siuntimų pildymas į NDNT.

31.12. Išrašų iš asmens sveikatos istorijos ir kitų medicininių pažymų pildymas, jei ši paslauga susijusi su asmens sveikatos priežiūros bei farmacinių paslaugų teikimu.

31.13. Paslaugos numatytos Šalčininkų rajono savivaldybės ir PSDF lėšomis formuojamuose prevencinėse, profilaktinese programose, skatinamose paslaugose.

31.13.1. Nemokamos prevencinės programos:

31.13.1.1. Gimdos kaklelio piktybinių navikų per programa moterims nuo 25  iki 60 metų amžaisu kartą per 3 metus.

31.13.1.2. Atrankinės mamografinės patikros dėl krūties vėžio programa moterims nuo 50 iki 69 metų amžiaus, kartą per du metus.

31.13.1.3. Priešinės liaukos vėžio ankstyvos diagnostikos programa vyrams nuo 50 iki 75 metų amžiaus bei vyrmas nuo 45 metų amžiaus jei tėvai ar broliai sirgo priešinės liaukos vėžiu, atliekami kartą per du metus.

31.13.1.4. Asmenų priskirtų širdies ir kraujagyslių ligų didelės rizikos grupei, atrankos ir prevencijos priemonių programa vyrams nuo 40 iki 55 metų, moterims nuo 50 iki 65 metų amžiaus, atliekama kartą per metus.

31.13.1.5. Storosios žarnos vėžio ankstyvos diagnostikos programa, atliekama asmenims nuo 50 iki 74 metų amžiaus kartą per du metus.

31.13.1.6. Vaikų krūminių dantų dengimo silantinėmis medžiagomis programa vaikams nuo 6 iki 14 metų amžiaus.

32. Pacientas, besikreipiantis dėl nemokamų pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų gavimo, privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, draustumą patvirtinantį dokumentą.

 

 

VI. Mokamos asmens sveikatos priežiūros paslaugos, jų teikimo tvarka

 

33. Mokamoms asmens sveikatos priežiūros paslaugoms priskiriamos paslaugos, kurių išlaidos nekompensuojamos iš valstybės biudžeto (savivaldybės biudžeto) ar per sveikatos draudimo sistemą (iš PSDF).

34. Už mokamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas susimoka patys pacientai ar už juos sumoka kiti fiziniai ar juridiniai asmenys bei savanoriško draudimo įstaigos.

35. Mokamos asmens sveikatos priežiūros paslaugos teikiamos vadovaujantis LR SAM 1999 m. liepos 30 d. įsakymu Nr. 357 Dėl mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašo, kainų nustatymo ir jų indeksavimo tvarkos bei šių paslaugų teikimo ir apmokėjimo tvarka, LR SAM 1996 m. kovo 26 d. įsakymu Nr.178 Dėl valstybės ir savivaldybių remiamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų kainyno patvirtinimo, patvirtintų Valstybės ir savivaldybių remiamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų, teikiamų valstybinėse ir savivaldybių asmens sveikatos priežiūros įstaigose, Kainynu Nr. 11-96-2 bei šio kainyno pakeitimais, LR SAM 2000 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr.301 Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose bei šio įsakymo pakeitimais, LR SAM 2000 m. gruodžio 6 d. įsakymu Nr.711 Dėl LNSS vykdomųjų subjektų tarpusavio atsiskaitymų už pagal sutartis suteiktas asmens sveikatos priežiūros paslaugas bei kt. Galiojančiais LR teisės aktais.

36. Mokamos asmens sveikatos priežiūros paslaugos teikiamos jei:

36.1. Pacientas neapdraustas privalomuoju sveikatos draudimu (išskyrus būtinąją pagalbą).

36.2. Paciento nėra PSPC aptarnaujamų gyventojų sąraše (išskyrus būtinąją pagalbą).

36.3. Paciento pageidavimu teikiamos papildomos paslaugos, kurias pasirinko pacientas ir jos nėra būtinos bei nėra susijusios su pagrindinės ligos diagnostika, gydymu.

36.4. Pacientas savo iniciatyva pasirenka brangiau kainuojančias paslaugas, medžiagas, procedūras. Šiuo atveju pacientas sumoka faktinės ir bazinės kainos skirtumą SAM nustatyta tvarka.

36.5. Užsienio piliečiai, jei tarptautinėse sutartyse nurodyta kitokia asmens sveikatos priežiūros paslaugų apmokėjimo tvarka.

36.6. Kai pacientui atliekami skiepai, neįtraukti į profilaktinių skiepų kalendorių (skiepų kalendorius patvirtintas LR SAM).

36.7. Dirbančiųjų profilaktinis sveikatos tikrinimas.

36.8. Vairuotojų sveikatos tikrinimas.

36.9. Sveikatos tikrinimas norintiems įsigyti civilinį ginklą.

36.10. Vykstančių į užsienį sveikatos tikrinimas.

36.11. Prisirašymo prie PSPC paslauga.

36.12. Mokamos rašytinės informacijos sekimas.

36.13. Kompensuojamų vaistų paso išdavimas jam pasibaigus ar jį pametus.

36.14. Teikiamos nemedicininės paslaugos (kopijavimas, įvairios pažymos, išrašai nesusiję su siuntimais tirtis, konsultuotis, gydytis.

37. Mokamos paslaugos teikiamos tik gavus raštišką paciento sutikimą.

38. Su mokamų paslaugų sąrašu, kainynu, teikimo tvarka galima susipažinti PSPC 103 kabinete, registratūroje, skelbimų lentoje, odontologiniuose kabinetuose, ambulatorijose.

 

 

VII.  Paciento teisės

 

39. Pacientų teises reglamentuoja Pacientų teisių ir žalos atlyginimo įstatymo pakeitimo įstatymas bei kt. LR teisės aktai.

40. Pacientas turi teisę į kokybišką sveikatos priežiūrą. Paciento teisių negalima varžyti dėl jo lyties, amžiaus, rasės, pilietybės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų, seksualinės orientacijos, genetinių savybių, neįgalumo ar dėl kokių nors kitų įstatymais nepagrįstų aplinkybių.

41. Pacientas turi teisę į savo garbės ir orumo nežeminančias sąlygas ir sveikatos priežiūros įstaigos personalo pagarbų elgesį, teikiant paslaugas pacientui bei jam mirus. Kiekviena intervencija į paciento sveikatą, įskaitant tyrimus, turi būti atliekama pareigingai ir pagal standartus. Pacientui turi būti suteikiamos mokslu pagrįstos nuskausminamosios priemonės, kad jis nekentėtų dėl savo sveiaktos sutrikimų. Pacientas turi teisę būti prižiūrimas ir numirti pagarboje.

42. Pacientas turi teisę gauti nemokamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas kompensuojamas iš privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšų bei iš valstybės biudžeto, kaip tai numato LR įstatymai bei teisės aktai.

43. Pacientas turi teisę į sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą. Šios teisės įgyvendinimo sąlygas nustato LR įstatymai bei teisės aktai.

44. Pacientui turi būti suteiktos kvalifikuotos asmens sveikatos priežiūros paslaugos. Paslaugos pacientui teikiamos taip, kad būtų pagarbiai žiūrima į jo ligos diagnozę bei slaugą.

45. Pacientas turi teisę pasirinkti gydytoją ir sveikatos priežiūros įstaigą. Ši teisė gali būti ribojama tik LR įstatymuose nurodytais pagrindais ir teisės aktų nustatyta tvarka.

46. Įgyvendinant teisę pasirinkti sveiaktos priežiūros įstaiga, paciento teisė gauti nemokamą sveikatos priežiūrą LR teisės aktų nustatyta tvarka gali būti ribojama.

47. Pacientas turi teisę į kito tos pačios profesinės kvalifikacijos specialisto nuomonę, apie savo sveikatos būklę ir siūlomą gydymą.

48. Paciento teisė į informaciją.

48.1. Pacientas turi teisę gauti informaciją apie PSPC teikiamas mokamas ir nemokamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas bei galimybės jomis pasinaudoti.

48.2. PSPC pacientui turi būti pateiktas gydančio gydytojo ir slaugos specialisto, vardas, pavardė, pareigos (informacija apie kvalifikaciją).

48.3. Pacientas turi būti supažindintas su PSPC vidaus tvarkos taisyklėmis. Pacientas turi teisę gauti diagnozės, gydymo ir slaugos aprašymą.

48.4. Pacientas turi teisę į informaciją apie savo sveikatos būklę, ligos diagnozę, tyrimo duomenis, gydymo metodus bei prognozę, pasekmes atsisakius gydymo, galimus kitus gydymo metodus. Informacija pacientui suteikiama atsižvelgiant į jo amžių bei sveikatos būklę ir teikiama jam suprantama forma.

48.5. Informacija pacientui gali būti neteikiama tik tais atvejais, jei tai pakenktų paciento sveikatai, sukeltų pavojų jo gyvybei ar kai pacientas Pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo nustatyta tvarka atsisako šios informacijos. Sprendimą neteikti pacientui informacijos, kuri gali pakenkti paciento sveikatai ar sukelti pavojų jo gyvybei, priima gydantis gydytojas. Išskyrus atvejus, kai įstatymai numato kitokią šio sprendimo priėmimo tvarką. Apie gydytojo sprendimą suteikti informacijos bei jo motyvus, atžymima paciento ambulatorinėje kortelėje. Jei pranešimas būtų prielaida atsirasti žalai pacientui, informacija pateikiama paciento atstovui ir tai prilyginama informacijos pateikimui pacientui. Informaciją pacientui pateikiama, išklus žalos atsiradimo prielaidoms. (Teisė susipažinti su įrašais savo medicinos dokumentuose.) Informacija pacientui nepranešama, jei pacientas atsisako informacijos. Atsisakymą gauti informaciją pacientas parašo ambulatorinėje kortelėje bei patvirtina savo parašu.

48.6. Psichikos liga sergančio paciento teises susipažinti su medicininiais dokumentais ypatumus nustato LR Psichikos sveikatos priežiūros įstatymas.

48.7. Pacientui pageidaujant jam pateikiama jo ambulatorinė kortelė susipažinimui išskyrus tuos atvejus jei tai gali pakenkti pacientui. Sprendimą neišduoti medicininių dokumentų priima gydantis gydytojas. Apie informacijos ribojimo motyvus atžymi medicininiuose dokumentuose. Atžymima ambulatorinėje kortelėje. Psichikos paciento teises susipažinti su ambulatorine kortele ypatumus nustato. Psichikos sveikatos priežiūros įstatymas.

48.7.1. Su nepilnamečio paciento iki 16 metų medicininiais dokumentais turi teisę susipažinti jo tėvai, įtėviai ar globėjai. Jei yra nesutarimų tarp nepinamečio ir jo tėvų, ar įtėvių, globėjų, informacija teikiama vadovaujantis nepilnamečio paciento interesais.

48.7.2. Nepilnametis, kuris gali teisingai vertinti savo sveikatos būklę (gydytojas savo nuomone patviritna med.dokumentuose), turi teisę savarankiškai, kreiptis bei spręsti dėl jam siūlomo ištyrimo bei gydymo. Nepilnamečiui paprašius informacija gali būti nesuteikta, jei jos suteikimas pakenktų pacientui ir jei kiti teisės aktai nenustato kitaip.

48.7.3. Sveikatos priežiūros apecialistas pagal savo kompetenciją privalo paaiškinti pacientui įrašų medicinos dokumentuose prasmę. Jei pacientas reikalauja netikslius, neišsamius, dviprasmiškus duomenis, nesusijusius su med.paslaugų teikimu ištaisyti. Sveikatos priežiūros specialistas turi šiuos įrašus ištaisyti, papildyti, panaikinti ar pakeisti.

48.8. Pacientas turi teisę prašyti jo lėšomis padaryti med.dokumentacijos kopijas. Ši teisė gali būti ribojama tik LR įstatymų nustatyta tvarka.

48.9. Rašytinės informacijos, tame tarpe ir konfidencialios, apie pacientą teikiamo ir apmokėjimo tvarka patvirtinta PSPC direktoriaus įsakymais. Tvarka skelbiama skelbimų lentose, registratūroje, 103 kabinete, sekretoriate, informaciją teikia gydantis gydytojas.

48.10. Pacientas turi teisę žinoti kitų specialistų nuomonę apie savo sveikatos būklę, gydymą, diagnozę.

49. Pacientas gali dalyvauti mokymo procese ir biomedicininiuose tyrimose tik raštiškai sutikus.

50. Pacientas turi teisę rinktis diagnostikos bei gydymo metodikas ir atsisakyti gydymo.

50.1. Pacientams asmens sveikatos priežiūros paslaugos teikiamos tik jiems sutikus. Nepilnamečiams, asmenims sveikatos priežiūros paslaugos teikiamos sutikus jų atstovams.

50.2. Esant galimybei rinktis diagnostikosir gydymo metodikas, pacientas supažindinamas su šių metodų ypatybėmis ir jam suteikiama pasirinkimo galimybė. Pasirinkimas įforminamas raštu.

50.3. Pacientas bet kada raštu gali atšaukti savo sutikimą į asmens sveikatos priežiūros paslaugas.

51. Paciento teisė nežinoti. Visa informacija, apie pacientui teikiamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas neturi būti teikiama pacientui prieš jo valią, išskyrus atvejus, kai informacijos nepateikiamos, gali sukelti žalingas pasekmes. Apie tai pažymima ambulatorinėje kortelėje. Atsisakymą informacijos pacientas turi aiškiai išreikšti ir patvirtinti parašu.

52. Teisė į privataus gyvenimo neliečiamumą. Paciento privatus gyvenimas neliečiamas. Informaciją apie paciento gyvenimą renkama pacientui sutikus ir jei ji yra būtina diagnozei nustatyti, gydymui, slaugai. Paciento interesai ir gerovė yra svarbesni už visuomenės interesus.

52.1. Duomenys apie paciento buvimą PSPC, asmens sveikatos priežiūros duomenys įrašomi į F.Nr.025a – ambulatorinę kortelę. Nustatant F.Nr.025a formą, turinį, naudojimo tvarką turi būti užtikrinama paciento privataus gyvenimo apsauga.

52.2. Visa informacija apie paciento buvimą PSPC, jo sveiaktos būklę, jam taikytas diagnostines, gydymo bei slaugos procedūras, prognozes, taip pat visa kita asmeninio pobūdžio informacija apie pacientą turi būti laikoma konfidencialia ir po paciento mirties. Teisę gauti informaciją po paciento mirties turi įpėdiniai pagal testamentą ir pagal įstatymą (sutuoktinis, tėvai, vaikai, partneris).

52.3. Konfidenciali informacija gali būti teikiama kitiems asmenims tik turint rašytinį paciento sutikimą, kuriame nurodyta tokios informacijos suteikimo pagrindas ir panaudojimo tikslas, išskyrus jei pacientas medicininiuose dokumentuose pasirašytinai nurodęs koks konkretus asmuo turi teisę gauti tokią informaciją jos mąstą bei terminus. Kai pacientas laikomas negalinčiu protingai vertinti savo interesų ir nėra jo sutikimo, konfidenciali informacija gali būti suteikiama paciento atstovui, sutuoktiniui, tėvams, įtėviams, vaikams, patneriui tiek, kiek tai būtina paciento interesams apsaugoti.

52.4. Kuriame nurodyta tokios informacijos suteikimo pagrindas ir panaudojimo tikslas, išskyrus jei pacientas medicininiuose dokumentuose pasirašytinai nurodęs koks konkretus asmuo turi teisę gauti tokią informaciją, jos mąstą bei terminus.

52.5. Be paciento sutikimo teisės aktų nustatyta tvarka konfidenciali informacija suteikiama valstybės institucijoms, kurioms šią teisę suteikia galiojantys LR įstatymai.

53. Paciento teisė skųstis. Manydamas, kad pažeistos jo teisės pacientas raštu ar žodžiu kreipiasi į PSPC administraciją, padalinių vedėjus.

53.1. Skundą gali pateikti pacientas ar jo atstovas. Skunde būtina nurodyti paciento vardas, pavardė, gimimo metai, gyvenamoji vieta ir duomenys ryšiui palaikyti (telefono numeris). Jei skundą teikia atstovas – atstovo vardas, pavardė, asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas, gimimo metai, gyvenamoji vieta, atstovavimą liudijantis dokumentas.

53.2. Žodinis skundas priimamas, jei jį galima išspręsti šiuo metu.

53.3. Pacientas turi teisę pareikšti skundą ne vėliau kaip per vienerius metus, kai sužinojo, kad galimai pažeistos jo teisės, bet ne vėliau kaip per trejus metus nuo teisių pažeidimo datos.

53.4. PSPC administracija paciento skundą privalo išnagrinėti per 20 darbo dienų ir raštu pranešti pacientei nagrinėjimo rezultatus.

53.5. Jei pacientą netenkina skundo nagrinėjimo rezultatai, jis gali kreiptis į kitas kompetentingas institucijas.

54. Paciento teisė į žalos atlyginimą. Pacientas turi teisę į žalos atlyginimą, jei teikiant asmens sveikatos priežiūros paslaugas, buvo pažeistos jo teisės. Tai reglamentuoja Pacientų teisių ir žalos sveikatos atlyginimo įstatymas, Civilinis Kodeksas, Draudimo įstatymas bei kt. teisės aktai.

55. Paciento teisė į anoniminę sveikatos priežiūrą. Šią teisę turi ne jaunesni kaip 16 metų pacientai, sergantys Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyto sąrašo ligomis. Už sveikatos priežiūros paslaugas, neatskleidžiant asmens tapatybės, pacientas moka pats, išskyrus teisės aktų nustatytas išimtis.

56. Asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo tvarką, kai neatskeidžiama asmens tapatybė, reglamentuoja LR Vyriausybės ar jos įgaliotų institucijų teisės aktai.

 

 

VIII.   Pacientų pareigos

 

57. Pacientas privalo susipažinti su jam pateiktomis sveikatos priežiūros įstaigos vidaus tvarkos taisyklėmis, kitais sveikatos priežiūros įstaigos nustatytais dokumentais ir vykdyti juose nurodytas pareigas.

58. Pacientas privalo rūpintis savo sveikata, sąžiningai naudotis savo teisėmis, jomis nepiktnaudžiauti, bendradarbiauti su sveikatos priežiūros įstaigos specialistais ir darbuotojais.

59. Pacientai, norėdami gauti sveikatos priežiūros paslaugas, privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus, išskyrus būtinosios sveikatos priežiūros atvejus.

60. Pacientas kiek įstengdamas turi suteikti sveikatos priežiūros specialistams informacijos apie savo sveikatą, persirgtas ligas, atliktas operacijas, vartotus ir vartojamus vaistus, jų netoleravimą, sveikatos būklės pasikeitimą gydymo metu, alergines reakcijas, genetinį paveldimumą ir kitus pacientui žinomus duomenis, reikalingus tinkamai suteikti sveikatos priežiūros paslaugas.

61. Pacientas, gavęs informaciją apie jam skiriamas sveikatos priežiūros paslaugas, šio įstatymo nustatytais atvejais savo sutikimą ar atsisakymą dėl šių sveikatos priežiūros paslaugų suteikimo turi patvirtinti raštu.

62. Pacientas privalo vykdyti sveikatos priežiūros specialistų paskyrimus ir rekomendacijas arba įstatymo nustatyta tvarka atsisakyti paskirtų sveikatos priežiūros paslaugų. Pacientas privalo informuoti sveikatos priežiūros specialistus apie nukrypimus nuo paskyrimų ar nustatyto režimo, dėl kurių jis davė sutikimą.

63. Pacientas negalėdamas atvykti vizitui paskirtų laiku turi informuoti gydantį gydytoją ar pranešti registratūros darbuotojams, kabineto slaugytojai ne vėliau kaip prieš 24 val. iki numatyto paslaugos gavimo laiko pradžios.

64. Netrukdyti asmens sveikatos priežiūros darbuotojams vykdyti savo pareigų.

65. Pacientas privalo pagarbiai ir deramai elgtis su visais sveikatos priežiūros įstaigos darbuotojais ir kitais pacientais.

66. Pacientui, kuris pažeidžia savo pareigas, tuo sukeldamas grėsmę savo ir kitų pacientų sveikatai ir gyvybei, arba trukdo jiems gauti kokybiškas sveikatos priežiūros paslaugas, sveikatos priežiūros paslaugų teikimas gali būti nutrauktas, išskyrus atvejus, jei tai grėstų pavojus paciento gyvybei.

67. Nekenkti aplinkai.

68. Nerūkyti gydymo įstaigoje ir jos teritorijoje.

69. Netrikdyti viešosios tvarkos, netriukšmauti, negadinti PSPC turto, netrukdyti PSPC darbuotojams vykdyti savo pareigas.

70. Pacientui draudžiama:

70.1. Rūkyti, vartuoti alkoholį PSPC bei padalinių patalpose bei teritorijoje.

70.2. Atsinešti ginklus.

70.3. Atsinešti ar atsivesti gyvūnus, paukščius ir pan..

70.4. Savarankiškai įeiti į PSPC ir padalinių tarnybines patalpas.

70.5. Vizitų pas gydytoją metu, atliekant gydomasias ar diagnostines procedūras naudotis mobiliuoju telefonu.

71. Pacientų atstovai naudojasi tomis pačiomis teisėmis kaip ir pacientai, turi tokias pačias pareigas kaip ir pacientai.

paciento privataus gyvenimo apsauga.

 

 

IX. Pacientų siuntimo į ambulatorines ir stacionarines asmens sveikatos priežiūros įstaigas tvarka

 

72. Jeigu PSPC pagal savo kompetenciją negali suteikti pacientui jam būtinų sveikatos priežiūros paslaugų, pacientas turi būti nukreipiamas į aukštesnio lygio asmens sveikatos priežiūros įstaigas. Gydantis gydytojas išrašo pacientui siuntimą ir išsamiai paaiškina tokio sprendimo tikslą.

73. Nukreipiant pacientą į aukštesnį lygį ištyrimui ar gydymui, gydantis gydytojas vadovaujasi LR SAM 2010 m. vasario 11 d. įsakymu Nr. V-110 Dėl paciento siuntimo į atitinkamo lygmens asmens sveikatos priežiūros įstaigas dėl stacionarinių skubių ir planinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų tvarkos aprašo patvirtinimo nuostatomis bei kitais teisės aktais.

74. Pacientas turėdamas siuntimą gali vykti į rekomenduojamą aukštesnio lygio asmens sveikatos priežiūros įstaigą ar pasirinkti bet kurią atitinkamo lygmens asmens sveikatos priežiūros įstaigą.

75. Pacientui atsisakius vykti į aukštesnio lygio asmens sveikatos priežiūros įstaigą ištyrimui ar stacionariniam gydymui, gydantis gydytojas apie atsisakymą įrašo paciento ambulatorinėje kortelėje, o pacientas savo apsisprendimą patvirtina savo parašu.

 

 

X. Ginčų ir konfliktų tarp paciento ir PSPC sprendimo tvarka

 

76. Pacientas, manydamas, kad yra pažeistos jo, kaip paciento teisės, turi teisę kreiptis žodžiu ar raštu pats ar per savo atstovą į PSPC padalinių vadovus, PSPC administraciją ar įmesti pareiškimą į PSPC I aukšte esančią dežutę „ Pacientų, pageidavimai, skundai“.

77. Rašytiniai pacientų skundai ar prašymai, jų gavimo dieną registruojami PSPC 314 kab. (sekretorės, personalo reikalų tvarkytojos) atitinkamame registracijos žurnale. Skundo ir prašymo kopija su atžymėta gavimo data įteikiama pacientui ar jo atstovui.

78. PSPC atsakyme pacientui nurodoma skundo ar prašymo gavimo data, registracijos numeris, atsakymą rengusio darbuotojo pareigos, vardas, pavardė, telefono numeris.

79. PSPC darbuotojai, nagrinėjant paciento prašymą ar skundą, privalo vadovautis pagarbos žmogui, teisingumo, sąžiningumo, protingumo, objektyvumo, žmogiškumo, nepiktnaudžiavimo tarnybine padėtimi, lygiateisiškumo principais.

PSPC direktoriui, padalinių vadovui draudžiama atsisakyti priimti pacientų prašymus ar skundus.

80. PSPC neturint įgaliojimų spręsti paciento prašyme ar skunde nurodytų problemų, prašymas ar skundas nevėliau kaip 5 darbo dienos persiunčiamas kompetentingai institucijai, pranešama apie tai pacientui ar jo atstovui. Jei nėra tokios institucijos, šis prašymas ar skundas grąžinamas pacientui ar jo atstovui, nurodant grąžinimo priežastis.

81. PSPC darbuotojai, kurių veiksmai yra skundžaimi, nušalinami nuo skundo nagrinėjimo. Taip pat nuo skundo nagrinėjimo nušalinami darbuotojai jei:

81.1. Pacientas yra jo artimas giminaitis, svainis.

81.2. Kai abejojama darbuotojo bešališkumu (abejojama dėl priežasčių, galinčių sukelti interesų konfliktą)

82. Pacientų ar jų atstovų bei kitų fizinių ir juridinių asmenų prašymai, skundai, raštai PSPC turi būti išnagrinėti ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo jų gavimo PSPC datos.

83. Pakartuotinas prašymas ar skundas, jei jau buvo duotas atsakymas, nenagrinėjamas, jei jame nenurodytos kitos aplinkybės, argumentai, faktai, darantys prielaidų, kad ankstesnis prašymo ar skundo nagrinėjimas buvo atliktas neteisingai.

84. Jei paciento ar jo atstovo reikalaujami dokumentai ar informacija yra kitoje įstaigoje ar institucijoje, tai prašymas per 5 darbo dienas išsiunčiamas pagal kompetenciją. Pacientas ar jo atstovas informuojami raštu.

85. Jei PSPC, ruošdama atsakymą pacientui ar jo atstovui, dėl papildomos informacijos kreipiasi į kitas įstaigas ar institucijas – pacientui yra atsakoma ne vėliau kaip per 20 d.d. nuo atsakymo, gavimo iš kitos įstaigos, ar institucijos. Apie tai raštu informuojamas pacientas ar jo atstovas.

 

 

XI. Informacijos pacientui bei jo atstovui, artimiesiems, juridiniams asmenims,

valstybės institucijoms teikimo tvarka

 

86. Visa informacija esama PSPC apie paciento sveikatos būklę, diagnozę, prognozes, ištyrimus bei gydymą yra konfidenciali net ir po paciento mirties. Šios informacijos saugojimo ir teikimo tvarką nustato LR teisės aktai.

87. Pacientas turi teisę į informaciją apie savo sveikatos būklę, ligas, diagnozę, tyrimo duomenis, gydymo metodus ir prognozę. Ši informacija suteikiama pacientui jam suprantomą formą.

88. Pacientui informacija teikiama jam prašant, išskyrus atvejus, kai suteikta informacija yra prielaida rimtai žalai pacientui atsirasti (pakenktų paciento sveikatos būklei ar sukeltų pavojų jo gyvybei). Apie informacijos teikimo ribojimus gydantis gydytojas pažymi asmens sveikatos kortelėje.

89. Informacija apie pacientą kitiems asmenims teikiama tik esant raštiškam paciento sutikimui (sutikimas forminamas pagal galiojančius LR teisės aktus).

100. Neturint raštiško paciento sutikimo informacija gali būti suteikta tik  vadovaujantis LR teisės aktais:

100.1. PSPC gydytojams kurie gydo, tiria, slaugo pacientą.

100.2. Nepilnamečio paciento tėvams ar globėjams, išskyrus, jei tokios informacijos suteikimas, gali pakenkti nepilnamečio paciento interesams.

100.3. Apie pavojingus paciento kesinimus, keliančius grėsmę jo sveikatai ar aplinkinių sveikatai bei gyvybei – teisėtvarkos ar kitoms institucijoms, teisės aktų nustatyta tvarka turintiems teisę gauti šią informaciją.

100.4. Teismams, prokuratūrai, policijai ar kitoms valstybės institucijoms, turintiems teisę įstatymų numatyta tvarka gauti šią informaciją.

101. Informacija apie paciento sveikatos būklę teikia gydantis gydytojas ar slaugos specialistas savo kompetencijos ribose tik pacientui ar jo atstovui (atstovavimas įforminamas LR teisės aktų nustatyta tvarka).

102. Konfidenciali informacija telefonu neteikiama.

103. Rašytinė informacija, įskaitant ir konfidencialią apie pacientą ir jam suteiktas paslaugas, teikimas ir šios paslaugos apmokėjimo tvarka vykdoma vadovaujantis LR SAM 2011 m. gegužės 20 d. įsakymu Nr. V-506 bei PSPC 2011 m. birželio 02 d. direktoriaus įsakymu Nr.V-43. Rašytinės informacijos, įskaitant ir konfidencialią, apie pacientą ir jam suteiktas paslaugas teikimo tvarka. Ši tvarka viešinama skelbimu lentoje.

104. Visuomenės informavimo priemonės bendrauti su pacientu PSPC gali tik gavę paciento sutikimą.

105. PSPC darbuotojai profesiniais klausimais gali daryti viešus pareiškimus savo kompetencijos ribose, bet nesieti tai su konkrečiu pacientu.

106. PSPC darbuotojai negali komentuoti žiniasklaidos atstovams ar kitiems asmenims konkretaus paciento sveikatos būklės, negavę raštiško paciento sutikimo, kur būtų nurodyta informacijos turinys, apimtis, kam konkrečiai gali būti suteikta (paciento sutikimas forminamas raštu). PSPC darbuotojai net gavę sutikimą turi elgtis labai atsakingai, bei užtikrinti, kad informacijos paviešinimas nepadarys žalos pacientui, tretiems asmenims (šeima, draugai ir pan.).

 

 

XII. Medicininių dokumentų nuorašų darymo,

išdavimo pacientams ir kitiems fiziniams bei juridiniams asmenims tvarka

 

107. Paciento asmens sveikatos istorija ( ambulatorinė kortelė) yra PSPC dokumentas, saugomas registratūroje ar archyve. Nei pacientas, nei kiti asmenys neturi teisės patys šio dokumento saugoti ir išsinešti iš PSPC.

108. Pacientui pateikus raštišką prašymą, jo lėšomis (pagal PSPC galiojančius mokamų paslaugų įkainius) gali būti daromos ambulatorinės kortelės kopijos ar išrašai ( jei tai nesusiję su paciento ištyrimu, gydymu, reabilitacija).

109. Išrašas iš asmens sveikatos istorijos, nukreipiant pacientą konsultacijom, ištyrimams, stacionariniam gydymui, reabilitacijai į kitą gydymo įstaigą, NDNT daromas nemokamai.

110. Pacientui persirašius į kitą gydymo įstaigą, jo asmens sveikatos istorija persiunčiama šiai gydymo įstaigai pagal šios įstaigos rašytinį prašymą (LR SAM nustatyta forma).

111. Nuorašai bei kopijos pacientui gali būti nepateiktos ar ribotos, jei ši informacija gali pakenkti paciento sveikatai ar sukelti pavojų gyvybei. Sprendimą neišduoti nuorašų, kopijų priima gydantis gydytojas ir jo motyvus pažymi asmens sveikatos istorijoje.

112. Be paciento sutikimo jo medicininiai dokumentai, jų nuorašai, kopijos gali būti išduodami Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytoms institucijoms, gaus jų raštišką prašymą, kuriame įvardintas juridinis pagrindas šią informaciją suteikti.

 

 

XIII. PSPC darbų saugą reglamentuojančių įstatymų teisės aktų ir norminių dokumentų nuostatos

 
113. Darbo vietoje PSPC darbuotojai privalo vykdyti darbų saugos, priešgaisrinės ir elektros saugos reikalavimus, vadovautis LR Darbo saugos ir sveikatos įstatymu bei kitų teisės aktų, reglamentuotomis darbo saugos nuostatomis, PSPC direktoriaus įsakymais.

114. PSPC darbo sauga – tai organizacinių ir techninių priemonių visuma, siekiant sukurti darbuotojams saugias darbo vietas bei sąlygas, išsaugoti darbuotojo sveikatą.

115. PSPC darbuotojai (pasirašytinai) privalo susipažinti su darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijomis, dalyvauti periodiniuose instruktažuose.

115.1. Įsidarbinant privalo išklausyti įvedinį instruktažą (pasirašytinai).

115.2. Dirbantieji darbuotojai vieną kartą metuose (pasirašytinai) išklauso darbo saugos instruktažą.

116. PSPC darbuotojai gali pradėti darbo veiklą tik esant tinkamai sutvarkytai darbo vietai, darbo priemonėms.

117. PSPC darbuotojai savo veikloje privalo neperžengti aplinkosaugos reikalavimų ir standartų, vykdyti atliekų nukenksminimo bei surinkimo taisykles pagal savo kompetenciją privalo žinoti naudojamų medžiagų laikymo , sandėliavimo, naudojimo, išformavimo, transportavimo tvarką, nukenksminimo būdus.

118. PSPC darbuotojai darbo metu privalo vilkėti švarią bei tvarkingą darbo aprangą, pagal reikalavimus muvėti apsaugines pirštines, skydelius, akinius, apsauginius kostiumus, kaukes.

119. Darbo metu PSPC darbuotojai privalo turėti galiojančius darbo pažymėjimus.

120. PSPC darbuotojai privalo užtikrinti, kad pašaliniai asmenys jų darbo vietoje būtų tik darbuotojui esant.

121. PSPC darbuotojai baigę darbą, sutvarko darbo vietą, išjungia elektros prietaisus, uždaro savo kabineto langus, uždaro kabinetą.

122. Registratūros darbuotojas, paskutinis baigęs savo darbą, patikrina ar uždaryti langai koridoriuose, ar išjungtos šviesas, užsuka vandens sklendę, užrakina patalpas, raktus nuo PSPC palieka budinčiai PSPC slaugytojai GMP skyriaus patalpose.

123. PSPC darbuotojai pasirašytinai supažindinami su PSPC darbuotojų Elgesio kodeksu.

124. PSPC darbuotojai privalo užtikrinti paciento asmens duomenų saugumą, taip kaip nustatyta LT teisės aktuose.

 

 

XIV. Paciento turimų dirbinių iš brangių metalų, brangių protezų, pinigų, dokumentų registravimo bei saugojimo tvarka

 

125. Pacientui nerekomenduojama vykstant į PSPC turėti su savimi dirbinių iš brangių metalų, didelių pinigų sumų, svarbių dokumentų, kadangi PSPC darbuotojai už jų apsaugą neatsako.

126. Paciento būklei staiga pablogėjus, teikiant jam pagalbą, personalas turi teisę paimti paciento vertingus daiktus saugojimui.

127. Pacientas brangius daiktus, pinigus gali perduoti saugoti medicinos personalui sekančia tvarka:

127.1. Prie paciento surašomas saugotinių daiktų sąrašas 2 egzemplioriais.

127.2. Ant kiekvieno egzemplioriaus pasirašo pacientas bei medicinos darbuotojas, surašoma data.

127.3. Vienas sąrašo egzempliorius duodamas pacientui, kitas medicinos darbuotojui, kuris prie paciento šį sąrašą deda į voką su saugotiniais daiktais, voką užklijuoja ir nuneša saugojimui į buhalteriją.

127.4. Po asmens sveikatos priežiūros paslaugų suteikimo, vokas atnešamas pacientui, kurį pacientas atplėšia medicinos personalo akivaizdoje, sutikrina daiktus pagal sąrašą, bei įstaigos egzemplioriuje pasirašo, jog saugoji daiktai atgauti.

127.5. Pasirašytas paciento egzempliorius įklijuojamas į jo asmens sveikatos istoriją.

 
 
Baigiamosios nuostatos

 

128. Visuomenės informavimo priemonių atstovai, o taip pat kiti fiziniai ar juridiniai asmenys norintys fotografuoti ar filmuoti PSPC, jo padalinius, teritoriją, privalo tai suderinti su PSPC administracija.

129. Šios taisyklės yra privalomos visiems PSPC darbuotojoms, pacientams bei jų atstovams, lankytojams.

130. Taisyklės skelbiamos PSPC informaciniuose stendose, administracijoje, interneto svetainėje www.salcininkupspc.lt.

131. Taisyklės gali būti keičiamos, papildomos pasikeitus PSPC darbo organizavimui, pasikeitus LR teisės aktams susijusioms su šiomis Taisyklėmis.

132. Vaistų reklamuotojai savo vizitus PSPC privalo organizuoti pagal VšĮ Šalčininkų PSPC vaistų reklamuotojų vizitų patvirtintą tarką, kuri viešai skelbiama skelbimų stenduose.

133. PSPC darbuotojams pažeidus vidaus tvarkos taisyklių nuostatus taikomos nuobaudos LR Darbo kodekso bei darbo įstatymu nustatyta tvarka.

 

_____________________________