Informacija pacientui » Dantų protezavimo tvarka

                                                                                                             PATVIRTINTA

                                                                                                Vš.Į Šalčininkų PSPC

                                                                                                Direktorės 2010-03-23

                                                                                                įsakymu Nr. 21

 

DANTŲ PROTEZAVIMO TVARKA

 

Teisę į dantų protezavimą, kompensuojamą iš PSDF biudžeto, turi šių kategorijų apdraustieji privalomuoju sveikatos draudimu:

asmenys, kuriems sukako senatvės pensijos amžius;
vaikai iki 18 metų;
asmenys, neįgaliųjų socialinės intergracijos įstatymo nustatyta tvarka pripažinti nedarbingais arba iš dalies darbingais.

Kompensacijos dydžiai turi būti iki 1300 balų ar 4000 balų ( 1066 Lt., 3280 Lt.). Didesnė kompensacija numatyta vaikams ir suaugusiems, kuriems būtina sudėtingesnio gydymo technologija. Tai nustato tretinio lygio odontolų konsiliumas.
Pageidaujantieji gauti kompensuojamas paslaugas turi kreiptis į pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros įstaigos, prie kurios yra prisirašę, gydytoją odontologą. Jei kreipiasi į kitos sveikatos priežiūros įstaigos gydytoją odontologą, už suteiktą konsultaciją turės susimokėti
Nustatęs, kad asmuo atitinka indikacijas gyd. odontologas pateikia jam medicininių dokumentų išvadą F 027/a
Asmuo užpildo nustatytos formos prašymą, įrašyti į sąrašą. PA ASPĮ iki einamojo mėnesio 10 d. pateikia TLK praėjusio mėnesio asmenų prašymus.
Ligonių kasos asmenims, įtrauktiems į sąrašą, siunčia pranešimus, kuriuose nurodo gyventojo eilės numerį. Šis laiškas gaunamasmėnesio bėgyje.
Asmuo gavęs pranešimas ne vėliau kaip per tris mėnesius nuo pranešimo išsiuntimo datos kreiptis į vieną iš TLK pranešime nurodytu asmens sveikatos priežiūros įstaigų, su kuriomis TLK yra sudarusi sutartis dėl dantų protezavimo paslaugų teikimo. Jei asmenys per nurodytą terminą nesikreipia į vieną iš nurodytų sąraše įstaigų jis bus išbrauktas iš sąrašo ir informuotas raštu.
Dantų protezavimo paslaugų teikimas asmenims gali būti atidėtas vėliasniam laikui, dėl jų sveikatos būklės ar dėl kitų svarbių priežąsčių. Norėdami pasinaudoti šia teise asmenys arba jų atstovai per tris mėnesius nuo TLK pažymos išrašymo datos, turi kreiptis į šią pažymąišrašiusią TLK ir patęsti dantų protezavimo paslaugų suteikimo terminą.
Gavęs TLK pranešimą apie įrašymą į sąrašus asmuo turi teisę nelaukti kol jis bus pakviestas protezuoti dantų, ir pats sumokėti už jam suteiktas dantų protezavimo paslaugas sveikatos priežiūros įstaigoje, nurodytoje sąraše, arba kitoje įstaigoje.
Gavęs šias paslaugas asmuo pateikia TLK kurioje jis įrašytas į TLK sąrašą, nustatytos formos prašymą kompensuoti dantų protezavimo išlaidas, pranešimą apie asmens įtraukimą į laukiančiųjų dantų protezavimo TLK sąrašą ir apmokėjimą patvirtinančius dokumentus (sąskaitą faktūrą, pinigų priėmimo kvitą).
Asmens, kuris mirė nesulaukęs kompensacijos už savo lėšomis gautas dantų protezavimo paslaugas grąžinimo, teisė į kompensacijos grąžinimą, vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso penktosios knygos normomis, reglamentuojančiomis paveldėjimo santykius pereina to asmens
Kreipiantis dėl dantų protezavimo paslaugų burnos ertmė turi buti sanuota.

Norėdami dantis (neskaudančius) gydyti, rauti (neskaudančius) dantų šaknis arba nuimti senus nusidėvėjusius fiksuotus dantų protezus prašome imti pas gydytoją odontologą talonėlį priėmimui. Talonai išduodami kiekviename odontologiniame kabinete eilės tvarka. Apie eilę pacientai gali sužinoti iš informacijos, kuri yra iškabinama ant odontologinių kabinetų durų ar gauti žodinę informaciją iš odontologinių kabinetų  darbuotojų.

            Pageidaujantiems užsiregistruoti į eilę gauti kompensuojamą protezavimą iš PSDF biudžeto lėšų pacientams reikia:

būtinai atvykti asmeniškai;
turėti su savimi pasą arba tapatybės kortelę, pensininko pažymėjimą arba invalidumo pažymėjimą (ar kitą dokumentą įrodantį teisę į šios paslaugos gavimą);
būtinai turėti su savimi asmens sveikatos istoriją ir statistinį taloną, kuris išrašomas registratūroje I-ame aukšte;
su visais šiais dokumentais reikia kreiptis pas budintį odontologą.