Korupcijos prevencija » Korupcijos prevencijos programa 2020-2023

PATVIRTINTA:

VšĮ Šalčininkų PSPC

Direktorės

2020 m. sausio 10 d.

Įsakymu Nr.V-9

 

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ŠALČININKŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO

KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMA 2020 – 2023 METAMS

 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Korupcijos prevencijos programos paskirtis – užtikrinti ilgalaikę, veiksmingą ir kryptingą korupcijos prevenciją ir kontrolę, šalinti korupcijos prielaidas. Vykdyti pastovų bei nuoseklų korupcijos prevencijos bei kontrolės priemonių planą VšĮ Šalčininkų PSPC (toliau PSPC) 2020 – 2023 metais.

2. Ši programa parengta vadovaujantis:

Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu .

Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymu.

Lietuvos Respublikos Seimo 2002 m. sausio 17 d. nutarimu Nr. IX-711 patvirtinta Lietuvos Respublikos nacionalinės kovos su korupcija grograma.

Lietuvos Respublikos Seimo 2015 m. kovo 10 d. nutarimu Nr. XII-1537 patvirtinta LR nacionalinės kovos su korupcija 2015 – 2025 m. programa.

Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje

įstatymu.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. spalio 08 d. nutarimu Nr. 1601 „Dėl korupcijos rizikos analizės atlikimo tvarkos patvirtinimo.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gegužės 19 d. nutarimu Nr. 607 „Dėl padalinių ir asmenų, valstybės ir savivaldybių įstaigose vykdančių korupcijos prevenciją ir kontrolę, veiklos ir bendradarbiavimo taisyklių patvirtinimo.

Lietuvos Respublikos baudžiamuoju kodeksu.

LR SAM 2015 m. gruodžio 10 d. įsakymu Nr. V-1433 Šakinė korupcijos prevencijos sveikatos priežiūros sistemoje 2015 – 2019 metų programa bei kitais teisės aktais.

3. Korupcijos prevencijos programa apima visas VšĮ Šalčininkų PSPC veiklos sritis ir orientuota į korupcijos rizikos veiksnių profilaktiką, mažinimą bei šalinimą bei korupcijos veiksnių valdymą.

4. Programoje vartojamos sąvokos:

Korupcija – bet koks valstybės tarnautojo ar jam prilyginto asmens elgesys, neatitinkantis jiems suteiktų įgaliojimų ar nustatytų elgesio standartų, ar tokio elgesio skatinimas siekiant naudos sau ar kitiems asmenims ir taip pakenkiant asmenų ir valstybės interesams.

Korupcijos rizikos veiksniai – priežastys, sąlygos, įvykiai ir aplinkybės, dėl kurių gali pasireikšti korupcijos rizika.

Korupcinio pobūdžio teisės pažeidimas – valstybės tarnautojo ar jam prilyginto asmens administracinis darbo drausmės ar tarnybinis nusižengimas, padarytas tiesiogiai ar netiesiogai, siekiant ar reikalaujant turtinės ar kitokios asmeninės naudos (dovanos, pažadas, privilegijos) sau ar kitam asmeniui, taip pat ją priimant, kai tai daroma piktnaudžiaujant tarnybine padėtimi, viršijant įgaliojimus, neatliekant pareigų, pažeidžiant viešuosius interesus, taip pat korupcinio pobūdžio veika.

Valstybės tarnautojui prilyginamas asmuo – asmuo, kuris dirba ar kitais įstatyme numatytais pagrindais eina pareigas viešajame ar privačiajame juridiniame asmenyje ar kitoje organizacijoje arba verčiasi profesine veikla ir turi atitinkamus administracinius įgaliojimus, arba turi teisę veikti šio juridinio asmens ar kitos organizacijos vardu, arba teikia viešąsias paslaugas, taip pat arbitras arba prisiekusysis.

5. Kitos Programoje vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos Korupcijos prevencijos įstatyme ir kituose įstatymuose apibrėžtos sąvokos.

6. Ši programa įgyvendinama pagal VšĮ Šalčininkų PSPC direktoriaus įsakymu patvirtintą Programos įgyvendinimo priemonių planą (toliau – Planas).

7. Programos įgyvendinimą koordinuoja VšĮ Šalčininkų PSPC direktoriaus įsakymu paskirtas PSPC darbuotojas, kuris yra atsakingas už korupcijos prevenciją ir kontrolę įstaigoje, jos padaliniuose, skyriuose.

 

II. KORUPCIJOS PRIELAIDOS PSP CENTRE

 

8. Bendros korupcijos prielaidos:

8.1. Socialinės (nepakankami sveikatos sistemos darbuotojų atlyginimai, didelė atsakomybė, dideli darbo krūviai, visuomenės nuostatos bei kultūrinės tradicijos ir pan.).

8.2. Teisinės (teisės aktų netobulumas bei dažnas jų keitimas, metodikų stoka, kokybės sistemų ir reglamentų stoka, kontrolės sistemų bei teisinių procedūrų netobulumas, nepakankama kontrolė ir atsakomybė).

8.3. Institucinės (viešumo stoka, nepakankamai skaidrus sprendimų priėmimo procesas, nesivadovaujama asmeninės atsakomybės principais ir kt.).

8.4. Struktūrinės (sveikatos sistemos sudetingumas, nekonkretizuoti paslaugų lygiai, aprūpinimas informacinėmis technologijomis, sveikatos priežiūros prieinamumo netolygumai ir pan.).

8.5. Pilietiškumo stoka visuomenėje (visuomenės pakaitumas korupcijai, visuomenės požiūris į korupciją, neapibrėžtumas, prieštaringumas bei pasyvumas, asmeninės naudos siekimas, gobšumas ir pan.).

8.6. Išorinės (nevystomos tinkamos sąlygos asmens sveikatos įstaigų sąžiningai veiklai bei konkurencijai ir kt.).

9. Specifinės korupcijos prielaidos:

9.1. Administracinės (konkursai eiti PSPC pareigas, administracijos įsakymai, protokolų surašymai, nuobaudų skyrimai ir kt.).

9.2. Medicininės (kompensuojamųjų vaistų ir MPP skyrimai, medicininės aparatūros pirkimai, vaistų ir priemonių pirkimai ir kt.).

9.3. Informacinės (informacijos teikimas pacientams apie mokamas ir nemokamas paslaugas, apie pacientų teises bei galimybes jomis pasinaudoti, pacientų pareigas, PSPC veiklos viešinimas ir kt.).

 

III. PSPC VEIKLOS SRITYS, KURIOSE GALIMA KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖ

 

10. Duomenys pateikiami lentelėje:


 

Eil.

Nr.

PSPC vaiklos sritis, kur galimas

korupcijos pasireiškimas

PSPC darbuotojai, kuriems galimas korupcijos pasireiškimas

1.

Kompensuojamųjų vaistinių preparatų ir kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių skyrimas

Asmens sveikatos priežiūros specialistai

2.

Neoficialūs mokėjimai teikiant mokamas ir nemokamas iš PSDF biudžeto lėšų asmens sveikatos priežiūros paslaugas pacientams

Asmens sveikatos priežiūros specialistai

3.

Veikla, susijusi su med.pažymėjimų, nedarbingumo pažymėjimų ir kitų pažymų išdavimu

Asmens sveikatos priežiūros specialistai

4.

Prekių, paslaugų, darbų ir viešieji pirkimai.

Viešųjų pirkimų organizatoriai, viešųjų pirkimų komisija

5.

Įstaigos įsakymų ruošimas bei leidimas

PSPCdirektorius, vyr.finansininkas

6.

Konkursai eiti pareigas PSPC

PSPC direktorius, PSPC atestacinė komisija

 

 

IV. PROGRAMOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

11. Pagrindiniai programos tikslai yra sekantys:

11.1. Korupcijos prielaidų PSPC išaiškinimas bei jų šalinimas.

11.2. Skaidrus, viešas PSPC darbuotjų veiklos užtikrinimas.

11.3. Nuoseklus korupcijos prevencijos politikos vykdymas.

11.4. Antikorupcijos kultūros ugdymas PSPC darbuotojų tarpe, siekiant veiksmingos korupcijos prevencijos.

12. Uždaviniai ir jų įgyvendinimas:

12.1. Parengti 2020-2023 m. korupcijos prevencijos programą ir jos įgyvendinimo veiklos planą, kasmet tobulinti, pagal reikalą keisti. Paskirti atsakingą asmenį už korupcijos prevenciją bei kontrolę.

12.2. Nustatyti korupcijos pasireiškimo tikimybę, atskleisti ir šalinti galimos korupcijos priežastis bei sąlygas.

12.3. Nuosekliai aiškinti pacientams jų teises bei asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo tvarką, atlikti pacientų apklausas bei jų išreikštų pageidavimų analizę, šalinti nustatytus trukūmus.

12.4. Didinti viešumą ir skaidrumą teikiant asmens sveikatos priežiūros paslaugas, atliekant viešuosius pirkimus, teikiant administracines paslaugas bei priimant administracinius sprendimus.

12.5. Didinti PSPC visų veiklos procedūrų skaidrumą bei aiškumą.

12.6. Ugdyti PSPC darbuotojų patikimamumą, lojalumą bei sąžiningumą.

12.7. Motyvuoti PSPC darbuotojus, pacientus elgtis sąžiningai, pranešti apie korupciją.

12.8. Tobulinti PSPC struktūrą, darbo organizavimą, valdymą, vadovavimą.

12.9. Tiksliai vykdyti viešųjų pirkimų įstatymo nuostatas, analizuoti šių procedūrų atitikimą galiojantiems teisės aktams.

12.10. Užtikrinti pilną informaciją pacientams apie mokamas ir nemokamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas bei jų teikimo tvarką.

12.11. Skatinti glaudų bei aktyvų PSPC darbuotojų bendradarbiavimą su visuomene, skiepijant nepakantumą korupcijos reiškiniams.

12.12. Skatinti nepakantumą korupcijos apraiškoms ir įgyvendinti neišvengiamos atsakomybės už neteisėtų veiksmų principą.

12.13. Ugdyti antikorupcinę kultūrą PSPC.

12.14. Vertinti asmens sveikatos priežiūros paslaugų pacientams prieinamumą bei kokybę.

12.15. Motyvuoti visuomenę elgtis sąžiningai, pranešti apie korupcijos apraiškas, korupcija.

12.16. Teikti pilną, visapusišką informaciją pacientams.

12.17. Ginti pacientų teises ir laisves, PSPC personalo teises ir laisves, nepažeisti nekaltumo prezumpcijos.

12.18. Nustatytų korupcijos atvejų paviešinimas.

12.19. Veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė įvertinimas, kuris vykdomas vadovaujantis specialiųjų tyrimų tarnybos nustatyta tvarka.

 

 

V. SIEKIAMI REZULTATAI IR VERTINIMO KRITERIJAI

 

13. Šia programa PSPC, padaliniuose ir skyriuose siekiama tokių rezultatų:

13.1. sumažinti korupcijos pasireiškimotikimybę;

13.2. padidinti nepakantumą korupcijai;

13.3. plėtoti korupcijos prevencijos priemonių vykdymą, gerinti organizaciją;

13.4. padidinti rajono visuomenės pasitikėjimą asmens sveikatos priežiūros sistema ir PSPC;

14. Korupcijos prevencijos programos rezultatyvumas nustatomas vadovaujantis kiekybiniais ir kokybiniais rodikliais:

14.1. atlikti korupcijos pasireiškimų tikimybių vertinimų kiekis;

14.2. ištirti pažeidimų, susijusių su korupcija, skaičius;

14.3. Plano priemonių įvykdymo kiekis;

14.4. neįvykdytų Plano priemonių kiekis;

14.5. Plane nurodytų priemonių įvykdymas laiko požiūriu;

14.6. parengti naują, atnaujintų korupcijos prevencijos programų bei įgyvendintų Programos priemonių skaičiaus pokytis;

14.7. asmenų, pranešasių apie korupcinio pobūdžio teisės pažeidimus, skaičiaus pokytis;

14.8. ištirtų pažeidimų, susijusių su korupcija skaičius;

14.9. ananimiškų ir oficialių pranešimų apie įtariamus pažeidimus skaičių santykis.

 

VI. PROGRAMOS FINANSAVIMAS

 

15. Šios Programos vykdymas finansuojamas iš pspc biudžeto lėšų.

 

 

VII. KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS, STEBĖSENA, ATSKAITOMYBĖ

 

16. Šios Programos tikslams ir uždaviniams įgyvendinti sudarytas 2020 – 2023 metų Programos priemonių įgyvendinimo planas, kuris nustato tikslus, priemones, jų vykdymo terminus ir vykdytojus. Priemonių planas yra neatskiriama šios Programos sudedamoji dalis.

17. PSPC korupcijos prevencijos programa, jos įgyvendinimo priemonių planas yra tvirtinami PSPC direktoriaus įsakymu. Jų projektus rengia PSPC darbuotojas atsakingas už korupcijos prevencija įstaigoje.

17.1. Pasikeitus teisės aktams, turintiems įtakos korupcijos prevencijai įstaigoje ar nustačius korupcijos atvejį, ne vėliau kaip per vieną mėnesį yra organizuojama Programos peržiūra, rengiami jos patikslinimai, daromi paketimai. Pakitus Programos nuostatoms, atitinkamai priimami sprendimai dėl Priemonių įgyvendinimo plano korekcijos.

18. Kasmet, ne vėliau kaip iki sausio mėnesio paskutinės darbo dienos peržiūrimos Programos nuostatos ir jos vykdymo priemonių Planas.

19. Kiekviena konkreti Priemonių plano priemonė yra vertinama pagal Plane nustatytus vertinimo kriterijus.

20. Už Programos įgyvendinimą PSPC atsako direktorius.

20.1. Už Priemonių plane numatytų priemonių vykdymą atsakingi plane nurodyti vykdytojai.

21. PSPC privalo reguliariai vykdyti numatytų Programos priemonių stebėseną ir vertinimą

22. Pakeisti Programos priemonių įgyvendinimo priemonių Plane numatytas priemones, terminus ar priemonę išbraukti iš Plano, galima tik motyvuotu PSPC direktoriaus įsakymu, nurodant objektyvias priežastis.

23. Pakitus aplinkybėms, veiksniams, kurie turi įtakos Programos priemonių įgyvendinimui, PSPC gali teikti motyvotus pasiūlymus dėl JŲ įgyvendinimo Sveikatos apsaugos ministerijai dėl Šakinės korupcijos prevencijos sveikatos sistemoje programos priemonių koregavimo, papildymo ir kt..

24. PSPC periodiškai, du kartus metuose, pasibaigus II ir IV ketvirčiams, ne vėliau kaip iki sekančio ketvirčio pirmo mėnesio 5 dienos pateikia Sveikatos apsaugos ministerijos Korupcijos prevencijos skyriui duomenis apie Programos priemonių įgyvendinimo plano vykdymą

 

VIII. PROGRAMOS ATNAUJINIMAS

 

25. PSPC bei jo padalinių vadovai, PSPC darbuotojai, nevyriausybinės organizacijos ir kiti fiziniai bei Juridiniai asmenys gali teikti pasiūlymus dėl Programos nuostatų, tikslų bei uždavinių įgyvendinimo, Programos priemonių Plano priemonių tikslinimo ar atnaujinimo, papildymo per visą Programos įgyvendinimo laikotarpį.

26. PSPC direktorius, asmuo atsakingas už korupcijos Programos įgyvendinimą, atsižvelgę į gautus pasiūlymus parengia naujo laikotarpio Programos įgyvendinimo priemonių plano projektą, o prireikus ir Programos pakeitimo projektą. Parengtą projektą tvirtina PSPC direktorius bei pateikia LR SAM korupcijos prevencijos skyriui.

 

IX. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

27. Ši Programa ir Programinių priemonių įgyvendinimo planas įsigalioja nuo jo patvirinimo datos.

28. Asmenys, nesilaikantys šioje Programoje ir jos įgyvendinimo Priemonių plano reikalavimų, neša atsakomybę pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus.